Home
Home RSS contact us facebook Plurk twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA NEWS TOURNAMENTS ENTRY FORMS Pro-Test Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Wistron Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
Wistron Ladies Open
October 21st ~ 23rd (Wed. ~ Fri.)
Yearly
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
Wistron Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2020 緯創女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf & Country Club
 No 10 Tee                IN
1 07:00 26 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)       16 07:05 76 黃郁評 Erica HUANG (TWN)      
64 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)        60 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)       
89 陳薇安 Vivian CHEN (TWN)(A)       36 汪天茵 Tien-In UANG (TWN)(A)      
2 07:10 33 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)       17 07:15 77 溫 娣 Ti WEN (TWN)      
57 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)        50 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)       
83 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A)       37 謝映葶 Ying-Ting HSIEH (TWN)(A)      
3 07:20 11 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)       18 07:25 48 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)      
61 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)       55 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)       
38 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN)(A)       85 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN) (A)      
4 07:30 30 李 旻 Min LEE (TWN)       19 07:35 13 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)       
27 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       67 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)      
41 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A)       45 陳芸禾 Yun-He CHEN (TWN)(A)      
5 07:40 34 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)       20 07:45 6 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)       
28 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       71 鄭宜宥 Yi-Yu CHENG (TWN)       
87 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A)       88 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A)      
6 07:50 3 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)       21 07:55 23 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)      
19 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)        74 丁子云 June TING (TWN)       
78 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A)       84 吳侑庭 Tammy WU (TWN)(A)      
7 08:00 32 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       22 08:05 14 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)      
52 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)        56 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)       
47 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN)(A)       81 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN)(A)      
8 08:15 7 李 欣 Hsin LEE (TWN)       23 08:20 18 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       
22 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)       75 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)      
43 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A)       86 陳羿綺 Yi-Ci CHEN (TWN)(A)      
9 08:25 9 彭 婕 Jessica PENG (TWN)       24 08:30 51 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)      
12 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       62 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)       
44 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A)       82 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN)(A)      
10 08:35 68 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)       25 08:40 25 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
15 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       54 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)      
40 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A)       46 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN)(A)      
11 08:45 8 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)       26 08:50 53 黃寅茙 Yin-Jung HUANG (TWN)      
10 黃 靖 Ching HUANG (TWN)       70 莊欣耘 Hsin-Yun CHUANG (TWN)       
80 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A)       90 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN)(A)      
12 08:55 69 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)       27 09:00 21 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)       
2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)       20 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)      
39 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A)       24 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)       
13 09:05 4 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)       28 09:10 66 李昱伶 Yu-Ling LEE (TWN)       
65 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       63 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       
79 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A)       92 陳文芸 Veronica CHEN (TWN)(A)      
14 09:15 5 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)        29 09:20 49 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)       
16 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       73 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)       
42 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)(A)       17 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)      
15 09:25 31 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        30 09:30 58 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)      
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)       59 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)      
35 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A)       29 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)      
 下載 2020 緯創女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing

 

2020 緯創女子公開賽選手名單 Wistron Ladies Open Final Field
No. Name  中文名字 國籍 Nat. Pro/Am 桿弟狀態 Caddie Satus 備註 Remark
1 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  Private 自備 
2 Babe LIU 劉 嬿 TWN  Private 自備 
3 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  Private 自備 
4 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  House 球場 
5 Wei-Ling HSU 徐薇淩 TWN  House 球場 
6 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  House 球場 
7 Hsin LEE 李 欣 TWN  House 球場 
8 Ssu-Chia CHENG 程思嘉 TWN  Private 自備 
9 Jessica PENG 彭 婕 TWN  Private 自備 
10 Ching HUANG 黃 靖 TWN  House 球場 
11 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  Private 自備 
12 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  Private 自備 
13 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  House 球場 
14 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  Private 自備 
15 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  Private 自備 
16 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  Private 自備 
17 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  Private 自備 
18 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  House 球場 
19 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  House 球場 
20 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  Private 自備 
21 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  House 球場 
22 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  Private 自備 
23 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  Private 自備 
24 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  House 球場 
25 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  House 球場 
26 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  Private 自備 
27 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  Private 自備 
28 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  Private 自備 
29 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  House 球場 
30 Min LEE 李 旻 TWN  Private 自備 
31 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  House 球場 
32 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  Private 自備 
33 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  Private 自備 
34 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  Private 自備 
35 Yu-Chiang HOU 侯羽薔 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
36 Tien-In UANG 汪天茵 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
37 Ying-Ting HSIEH 謝映葶 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
38 You-Chuan SUNG 宋有娟 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
39 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
40 Yu-Sang HOU 侯羽桑 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
41 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
42 Ho-Yu AN 安禾佑 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
43 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
44 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
45 Yun-He CHEN 陳芸禾 TWN (A) House 球場 G.C. Invite
46 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) Private 自備 G.C. Invite
47 Ting-Yu KUO 郭庭瑜 TWN (A) Private 自備 Sponsor Invite
48 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  Private 自備 
49 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  House 球場 
50 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  House 球場 
51 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  Private 自備 
52 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  House 球場 
53 Yin-Jung HUANG 黃寅茙 TWN  Private 自備 
54 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  Private 自備 
55 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  House 球場 
56 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  House 球場 
57 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  House 球場 
58 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  House 球場 
59 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  House 球場 
60 Yu-Hsin HUANG  黃郁心 TWN  House 球場 
61 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  Private 自備 
62 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  House 球場 
63 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  House 球場 
64 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  House 球場 
65 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  Private 自備 
66 Yu-Ling LEE 李昱伶 TWN  House 球場 
67 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  Private 自備 
68 Ya-Ni TSENG 曾雅妮 TWN  Private 自備 
69 Phoebe YAO 姚宣榆 TWN  House 球場 
70 Hsin-Yun CHUANG 莊欣耘 TWN  House 球場 
71 Yi-Yu CHENG 鄭宜宥 TWN  House 球場 
72 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  House 球場 
73 June TING 丁子云 TWN  House 球場 
74 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  Private 自備 
75 Erica HUANG 黃郁評 TWN  Private 自備 
76 Ti WEN 溫 娣 TWN  Private 自備 
77 Hsin-Yu LU 盧昕妤 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名1
78 Ya-Chun CHANG 張雅淳 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名2
79 Tze-Han LIN 林子涵 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名4
80 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名5
81 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T9
82 Hsin-Tai LIN 林欣黛 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名11
83 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名12
84 Meng-Chen KU 古孟宸 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名14
85 Yi-Ci CHEN 陳羿綺 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T21
86 Han-Hsuan YU 俞涵軒 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T25,世界業餘排名259
87 Chun-Wei WU 吳純葳 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T25,世界業餘排名656
88 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T27, 世界業餘排名1465
89 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T27, 世界業餘排名2616
90 Veronica CHEN 陳文芸 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名30
以下候補  Waiting List
1 Shiao-Yun LIU 劉少允 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T31
2 Hui-Ting LIU  劉慧庭 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T35
3 Ting-Yi WU 吳亭宜 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名39
4 Ting-Yu LIU 劉庭妤 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名40
5 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名44
6 Annie WU 吳侑倪 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名45
7 Chantel TSAI 蔡亞彤 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名46
8 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T47
9 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T49
10 Niki SHEN 沈芸安 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T51
11 Yu-Hsin YEN 顏鈺昕 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名57
12 Yu-Hsuan CHIANG 江雨璇 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名58
13 Ching-Tzu CHEN 陳靜慈 TWN (A) House 球場 世界業餘排名829
14 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN (A) Private 自備 世界業餘排名1291
15 Hsin-Chun LIAO 廖信淳 TWN (A) Private 自備 世界業餘排名1850
16 Pin-Fei HUANG 黃品菲 TWN (A) House 球場 世界業餘排名2572
17 Shih-Ting TAN 陳詩婷 TWN (A) House 球場 差點6


About TLPGA l News l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會