Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > SUNCITY Golf Camp Heritage Tour > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 TLPGA Pro-Test -3rd
August 9 - 11 (Tue. - Thu.)
2022 YTS & SUNCITY Heritage Tour
August 9 - 10(Tue. - Wed)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
SUNCITY Golf Camp Heritage Tour
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
山溪地真善美元素營傳承賽 最終回合出發時間及編組表
山溪地高爾夫球場
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 46 黃慧芳  78   14 06:30 35 黃賢雯  78  
65 黃翎瑄 (女B) 85   62 王詠蓁 (女B) 85  
105 戴愷均 (男C) 84   67 陳沅羿 (女C) 85  
75 余語菲 (女D) 84   84 陳秉承 (男C) 86  
2 06:40 36 余珮琳  77   15 06:40 14 楊亞賓  78  
54 曾芷盈 (女B) 83   61 謝宜庭 (女B) 87  
107 柳妍 (女B) 84   64 陳典芸 (女B) 87  
68 曾莘甯 (女C) 83   88 蔡皓名 (男C) 86  
3 06:50 2 陳孟竺  76   16 06:50 33 黃珮雯  78  
50 宋佳恩 (女A) 82   49 郭庭瑜 (女A) 89  
55 吳欣璇 (女B) 83   83 張晉嘉 (男C) 87  
91 黃振翔 (男D) 82   90 古朗齊 (男D) 88  
4 07:00 1 楊斐茜  76   17 07:00 10 郭艾榛  78  
97 吳佳瑩 (PRO-TEST) 83   58 陳芸禾 (女B) 89  
102 邱譓芠 (PRO-TEST) 84   66 古妮瑾 (女C) 89  
100 李嫣 (PRO-TEST) 86   79 張可函 (女D) 89  
5 07:10 11 張靖翎  76   18 07:10 44 黃郁心  78  
7 李欣   76   28 蕭苡芯   79  
103 江雨璇 (PRO-TEST) 79   108 陳詩婷 (女B) 89  
96 林余祐 (PRO-TEST) 82   95 林子人 (男D) 89  
6 07:20 24 戴佑珊  76   19 07:20 18 黃筱涵  79  
19 吳曉玲   76   30 涂郡庭   79  
104 曾楨 (PRO-TEST) 78   70 吳雙 (女C) 89  
98 劉慧庭 (PRO-TEST) 78   72 黃翎芳 (女C) 90  
7 07:30 101 安禾佑 (PRO-TEST) 70   20 07:30 15 陳依妏  79  
39 張瑄屏   75   8 林書林   79  
6 張亞琦   75   69 楊喻棠 (女C) 90  
99 劉若瑄 (PRO-TEST) 76   82 鄭以心 (女D) 90  
8 07:40 17 洪玉霖  75   21 07:40 22 李黛翎  80  
32 黃郁評   75   29 翁莧馭   80  
63 林品杉 (女B) 81   52 唐爾岑 (女A) 91  
86 蔡宇泓 (男C) 81   94 馬郁傑 (男D) 90  
9 07:50 12 陳思涵  74   22 07:50 31 黃舒淮  80  
9 劉芃姍   74   37 李晨霏   80  
60 詹培薇 (女B) 81   76 張云馨 (女D) 92  
48 古孟宸 (女A) 81   78 羅宜卉 (女D) 94  
10 08:00 5 伍以晴  73   23 08:00 34 蔡欣恩  80  
4 邱齡緹   73   13 梁宜羚   80  
51 洪芸萱 (女A) 80   73 鄭愷歆 (女C) 94  
85 沈彦宇 (男C) 80   71 林雨潔 (女C) 95  
11 08:10 16 周怡岑  73   24 08:10 41 黃郁寧  80  
38 陳萱   73   47 黃思瑄   81  
53 汪天茵 (女B) 79   89 朱子誠 (男C) 98  
74 古旻錞 (女D) 79   80 陳念緹 (女D) 95  
12 08:20 3 謝瑀玲  71   25 08:20 27 潘彥伶  81  
106 賴怡廷   71   42 石澄璇   81  
56 陳品睎 (女B) 78   87 龔淮濂 (男C) 101  
109 蔡宜儒 (女B) 78        
13 08:30 45 陳敏柔  68   26 08:30 21 王莉甯  82  
20 李佳霈   71   25 溫娣   85  
59 駱守蕾 (女B) 78   77 簡菡 (女D) 101  
93 駱守維 (男D) 75            
下載 山溪地真善美元素營傳承賽 最終回合出發時間及編組表

 

 

山溪地真善美元素營傳承賽 第一回合出發時間及編組表
山溪地高爾夫球場
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 46 黃慧芳      14 06:30 24 戴佑珊     
59 駱守蕾 女B     56 陳品睎 女B    
107 柳妍 女B     60 詹培薇 女B    
84 陳秉承 男C     61 謝宜庭 女B    
2 06:40 22 李黛翎      15 06:40 25 溫娣     
97 吳佳瑩 PRO-TEST     65 黃翎瑄 女B    
51 洪芸萱 女A     64 陳典芸 女B    
55 吳欣璇 女B     83 張晉嘉 男C    
3 06:50 21 王莉甯      16 06:50 47 黃思瑄     
48 古孟宸 女A     49 郭庭瑜 女A    
62 王詠蓁 女B     66 古妮瑾 女C    
87 龔淮濂 男C     72 黃翎芳 女C    
4 07:00 19 吳曉玲      17 07:00 28 蕭苡芯     
20 李佳霈       29 翁莧馭      
103 江雨璇 PRO-TEST     82 鄭以心 女D    
86 蔡宇泓 男C     90 古朗齊 男D    
5 07:10 17 洪玉霖      18 07:10 30 涂郡庭     
18 黃筱涵       31 黃舒淮      
100 李嫣 PRO-TEST     67 陳沅羿 女C    
85 沈彦宇 男C     89 朱子誠 男C    
6 07:20 15 陳依妏      19 07:20 32 黃郁評     
16 周怡岑       35 黃賢雯      
96 林余祐 PRO-TEST     68 曾莘甯 女C    
58 陳芸禾 女B     69 楊喻棠 女C    
7 07:30 37 李晨霏      20 07:30 34 蔡欣恩     
14 楊亞賓       33 黃珮雯      
78 羅宜卉 女D     73 鄭愷歆 女C    
79 張可函 女D     74 古旻錞 女D    
8 07:40 11 張靖翎      21 07:40 36 余珮琳     
12 陳思涵       13 梁宜羚      
104 曾楨 PRO-TEST     105 戴愷均 男C    
94 馬郁傑 男D     76 張云馨 女D    
9 07:50 9 劉芃姍      22 07:50 38 陳萱     
10 郭艾榛       39 張瑄屏      
98 劉慧庭 PRO-TEST     95 林子人 男D    
88 蔡皓名 男C     91 黃振翔 男D    
10 08:00 7 李欣      23 08:00 27 潘彥伶     
8 林書林       41 黃郁寧      
99 劉若瑄 PRO-TEST     77 簡菡 女D    
52 唐爾岑 女A     75 余語菲 女D    
11 08:10 5 伍以晴      24 08:10 42 石澄璇     
6 張亞琦       63 林品杉 女B    
92 羅浥恩 男D     54 曾芷盈 女B    
81 王采妍 女D     108 陳詩婷 女B    
12 08:20 3 謝瑀玲      25 08:20 44 黃郁心     
4 邱齡緹       45 陳敏柔      
102 邱譓芠 PRO-TEST     70 吳雙 女C    
53 汪天茵 女B     71 林雨潔 女C    
13 08:30 1 楊斐茜      26 08:30 106 賴怡廷     
2 陳孟竺       109 蔡宜儒 女B    
101 安禾佑 PRO-TEST     80 陳念緹 女D    
50 宋佳恩 女A     93 駱守維 男D    
下載 山溪地真善美元素營傳承賽 第一回合出發時間及編組表

 

山溪地真善美元素營傳承賽 選手名單
職業選手
人數 姓名
1 楊斐茜
2 陳孟竺
3 謝瑀玲
4 邱齡緹
5 伍以晴
6 張亞琦
7 李欣
8 林書林
9 劉芃姍
10 郭艾榛
11 張靖翎
12 陳思涵
13 梁宜羚
14 楊亞賓
15 陳依妏
16 周怡岑
17 洪玉霖
18 黃筱涵
19 吳曉玲
20 李佳霈
21 王莉甯
22 李黛翎
23 戴佑珊
24 溫娣
25 潘彥伶
26 蕭苡芯
27 翁莧馭
28 涂郡庭
29 黃舒淮
30 黃郁評
職業選手
人數 姓名
31 黃珮雯
32 蔡欣恩
33 黃賢雯
34 余珮琳
35 李晨霏
36 陳萱
37 張瑄屏
38 黃郁寧
39 石澄璇
40 黃郁心
41 陳敏柔
42 黃慧芳
43 黃思瑄
44 賴怡廷
 
女子A組
人數 姓名
1 古孟宸
2 宋佳恩
3 郭庭瑜
4 唐爾岑
5 洪芸萱
 
女子B組
人數 姓名
1 謝宜庭
2 汪天茵
3 王詠蓁
4 林品杉
5 曾芷盈
6 黃翎瑄
7 詹培薇
8 陳典芸
9 吳欣璇
10 陳品睎
11 陳芸禾
12 駱守蕾
13 柳妍
14 陳詩婷
15 蔡宜儒
 
女子C組
人數 姓名
1 古妮瑾
2 林雨潔
3 黃翎芳
4 吳雙
5 陳沅羿
6 曾莘甯
7 楊喻棠
8 鄭愷歆
 
女子D組
人數 姓名
1 古旻錞
2 簡菡
3 羅宜卉
4 余語菲
5 張可函
6 張云馨
7 陳念緹
8 王采妍
9 鄭以心
 
男子C組
人數 姓名
1 朱子誠
2 沈彦宇
3 蔡宇泓
4 龔淮濂
5 陳秉承
6 蔡皓名
7 張晉嘉
8 戴愷均
男子D組
人數 姓名
1 古朗齊
2 羅浥恩
3 黃振翔
4 馬郁傑
5 林子人
6 駱守維


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會