Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > CTBC Invitational > Player List & Draw Sheet
Latest
Party Golfers Ladies Open
November 3rd ~ 5th (Wed. ~ Fri.)
Yearly
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
CTBC Invitational
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
中國信託邀請賽 最終回合編組表
東華高爾夫球場                                                                                                                                          2021.09.25
組別 開球時間 洞別 姓名
1 11:52 1 李佳霈 Chia-Pei LEE
安禾佑 Ho-Yu AN
2 12:00 1 吳佳晏 Chia-Yen WU
彭 婕 Jessica PENG
  下載中國信託邀請賽 最終回合編組表

 

中國信託邀請賽 第四回合編組表
東華高爾夫球場                                                                                                                                          2021.09.25
組別 開球時間 洞別 姓名
1 11:45 1 吳佳晏 Chia-Yen WU
李佳霈 Chia-Pei LEE
2 11:53 1 彭 婕 Jessica PENG
安禾佑 Ho-Yu AN
  下載中國信託邀請賽 第四回合編組表

 

中國信託邀請賽 第三回合編組表
東華高爾夫球場                                                                                                                                          2021.09.25
組別 開球時間 洞別 姓名
1 06:30 1 吳佳晏 Chia-Yen WU
王莉甯 Li-Ning WANG
2 06:38 1 彭 婕 Jessica PENG
謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH
3 06:46 1 賴怡廷 Yi-Ting LAI 
李佳霈 Chia-Pei LEE
4 06:54 1 陳思涵 Szu-Han CHEN
安禾佑 Ho-Yu AN
  下載中國信託邀請賽 第三回合編組表

 

中國信託邀請賽 第二回合編組表
東華高爾夫球場                                                                                                                                          2021.09.24
組別 開球時間 洞別 姓名 組別 開球時間 洞別 姓名
1 12:30 1 吳佳晏 Chia-Yen WU 5 12:30 10 楊斐茜 Fei-Chien YANG
陳子涵 Hanna CHEN 彭 婕 Jessica PENG
2 12:38 1 王莉甯 Li-Ning WANG 6 12:38 10 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH
林子麒 Tzu-Chi LIN 梁宜羚 Yi-Ling LIANG
3 12:46 1 張靖翎 Ching-Ling CHANG 7 12:46 10 陳思涵 Szu-Han CHEN
賴怡廷 Yi-Ting LAI 戴嘉汶 Chia-Wen TAI
4 12:54 1 李佳霈 Chia-Pei LEE 8 12:54 10 安禾佑 Ho-Yu AN
戴佑珊 Yu-Shan TAI 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG
  下載中國信託邀請賽 第二回合編組表

 

中國信託邀請賽 第一回合編組表
東華高爾夫球場                                                                                                                                          2021.09.24
組別 開球時間 洞別 姓名 組別 開球時間 洞別 姓名
1 07:00 1 吳佳晏 Chia-Yen WU 9 07:00 9 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH 
張亞琦 Ya-Chi CHANG 楊斐茜 Fei-Chien YANG
2 07:00 2 伍以晴 Yi-Ching WU 10 07:00 10 陳 萱 Hsuan CHEN
陳子涵 Hanna CHEN 彭 婕 Jessica PENG
3 07:00 3 王莉甯 Li-Ning WANG 11 07:00 11 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH
葉欣寧 Hsin-Ning YEH 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG
4 07:00 4 陳孟竺 Meng-Chu CHEN 12 07:00 12 梁宜羚 Yi-Ling LIANG
林子麒 Tzu-Chi LIN 蔡欣恩 Hsin-En TSAI
5 07:00 5 張靖翎 Ching-Ling CHANG 13 07:00 13 陳思涵 Szu-Han CHEN
陳依妏 I-Wen CHEN 林書林 Shu-Lin LIN
6 07:00 6 賴怡廷 Yi-Ting LAI  14 07:00 14 邱齡緹 Lynn CHIU
洪玉霖 Juliana HUNG 戴嘉汶 Chia-Wen TAI
7 07:00 7 丁子云 Zih-Yun TING 15 07:00 15 安禾佑 Ho-Yu AN
李佳霈 Chia-Pei LEE 李 欣 Hsin LEE
8 07:00 8 戴佑珊 Yu-Shan TAI 16 07:00 16 郭艾榛 Ai-Chen KUO
楊亞賓 Ya-Pin YANG 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG
6:45 統一於出發站外,乘坐球車出發各洞。
請選手於各洞就位後,聽汽笛聲後方能開始進行比賽。
  下載中國信託邀請賽 第一回合編組表

 

2021 中國信託邀請賽選手名單 CTBC Invitational Final Field
No. Name  中文名字 桿弟狀態 Caddie Satus 備註 Remark
1 Chia-Yen WU 吳佳晏 球場桿弟 House 
2 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 球場桿弟 House 
3 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 球場桿弟 House 
4 Ching-Ling CHANG 張靖翎 自備桿弟 Private 
5 Szu-Han CHEN 陳思涵 自備桿弟 Private 
6 Li-Ning WANG 王莉甯 自備桿弟 Private 
7 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 自備桿弟 Private 
8 Hanna CHEN 陳子涵 自備桿弟 Private 
9 Jessica PENG 彭 婕 球場桿弟 House 
10 Hsuan CHEN 陳 萱 球場桿弟 House 
11 Tzu-Chi LIN 林子麒 球場桿弟 House 
12 Juliana HUNG 洪玉霖 球場桿弟 House 
13 Chia-Pei LEE 李佳霈 球場桿弟 House 
14 Lynn CHIU 邱齡緹 球場桿弟 House 
15 I-Wen CHEN 陳依妏 自備桿弟 Private 
16 Fei-Chien YANG 楊斐茜 球場桿弟 House 
17 Yi-Ting LAI  賴怡廷 自備桿弟 Private 
18 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 自備桿弟 Private 
19 Hsin LEE 李 欣 球場桿弟 House 
20 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 自備桿弟 Private 
21 Yi-Ching WU 伍以晴 球場桿弟 House 
22 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 球場桿弟 House 
23 Ya-Chi CHANG 張亞琦 球場桿弟 House 
24 Shu-Lin LIN 林書林 自備桿弟 Private 
25 Ai-Chen KUO 郭艾榛 自備桿弟 Private 
26 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 自備桿弟 Private 
27 Yu-Shan TAI 戴佑珊 自備桿弟 Private G.C Invite
28 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 球場桿弟 House G.C Invite
29 Ya-Pin YANG 楊亞賓 球場桿弟 House TLPGA Invite
30 Zih-Yun TING 丁子云 球場桿弟 House Sponsor Invite
31 Ho-Yu AN 安禾佑 球場桿弟 House Sponsor Invite
32 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 球場桿弟 House Sponsor Invite


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會